33

Guests : DJ DOC's Jeong Jaeyong & MAMAMOO [Hello Counselor/ENG,THA/2018.03.12]

Guests : DJ DOC's Jeong Jaeyong & MAMAMOO [Hello Counselor/ENG,THA/2018.03.12]
41

Guests : SEVENTEEN's Seungkwan&Hoshi, Gilgu Bonggu, Jeong Gaeun[Hello Counselor/ENG,THA/2018.05.21]

Guests : SEVENTEEN's Seungkwan&Hoshi, Gilgu Bonggu, Jeong Gaeun[Hello Counselor/ENG,THA/2018.05.21]
30

Guests : Eric Nam, Jo Sungmo, Kim Jimin, Flowsik & Killagramz [Hello Counselor/ENG,THA/2018.04.23]

Guests : Eric Nam, Jo Sungmo, Kim Jimin, Flowsik & Killagramz [Hello Counselor/ENG,THA/2018.04.23]
23

Guests : BTOB's Peniel&Jeong Ilhoon, Okyere, Yubin, Han Hyeyeon[Hello Counselor/ENG,THA/2018.06.18]

Guests : BTOB's Peniel&Jeong Ilhoon, Okyere, Yubin, Han Hyeyeon[Hello Counselor/ENG,THA/2018.06.18]
47

Guests : Kang Hyeonguk, Kahi, Chungha, Kim Sohye, Heo Kyeonghwan[Hello Counselor/ENG,THA/2018.09.10]

Guests : Kang Hyeonguk, Kahi, Chungha, Kim Sohye, Heo Kyeonghwan[Hello Counselor/ENG,THA/2018.09.10]
46

37-year-old money-sucking son. A talented unemployed man.[Hello Counselor Sub: ENG,THA/2018.06.04]

37-year-old money-sucking son. A talented unemployed man.[Hello Counselor Sub: ENG,THA/2018.06.04]
36

The man who’s all-in…😞😭 [Hello Counselor Sub : ENG,THA/2018.01.29]

The man who’s all-in...😞😭 [Hello Counselor Sub : ENG,THA/2018.01.29]
40

My Son is an addictor og 'Crayon Shin Chan'… [Hello Counselor ENG,THA/2018.10.08]

My Son is an addictor og 'Crayon Shin Chan'... [Hello Counselor ENG,THA/2018.10.08]
20

Please help me convince my son to get a haircut. [Hello Counselor Sub:ENG,THA/2018.08.13]

Please help me convince my son to get a haircut. [Hello Counselor Sub:ENG,THA/2018.08.13]
38

My man’s man (Min Hyunghoon!?) [Hello Counselor Sub : ENG,THA / 2018.02.26]

My man’s man (Min Hyunghoon!?) [Hello Counselor Sub : ENG,THA / 2018.02.26]